دروازه ها

تبدیل پروتکل دروازه صنعتی 1. پروتکل مدباس-RTU به پروتکل FF 2. مطابق با استاندارد FF 3. پشتیبانی از عملکرد لینک مستر 4. پشتیبانی از مشخصات استاندارد DD 5. پشتیبانی تا چهار دستگاه مدباس

  • 1
  • 2
  • >
  • جمع 17 سوابق
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی