مخزن ایمنی خودرو سیستم نظارت

نصب تجهیزات بی سیم بر روی سقف هر یک از مخزن؛ دروازه خارج اتاق کنترل و یا در یک محل نسبتا متمرکز از واقع فرستنده است. در همان زمان، یک عدد ثابت R epeaters  در سراسر منطقه در حال حرکت از کامیون مخزن در کارخانه به ارائه راه کار برکنار متعدد و تقویت شبکه نصب شده است، به طوری که برای اطمینان حاصل شود که دروازه هوشمند می تواند تمام سیگنال از طریق خود بی سیم دریافت شبکه -organizing.  

G1100 دروازه هوشمند می تواند ادغام بدون درز با سیستم های کنترل و تبادل داده ها را درک کنند. کارکنان به طور مداوم می توانید نظارت بر درجه حرارت و فشار در اتاق کنترل. هنگامی که داده های اندازه گیری غیر طبیعی هستند، کارکنان می توانند درجه حرارت و کاهش فشار بر مخزن خودرو در زمان می برد.

تجهیزات بی سیم

دروازه

تکرار کننده

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد